EDTA


Medicinske nyheder      Moderne medicin      EDTA-behandling    Hvad er EDTA?     


                 Hjertekarsygdomme (CVD)       Jern       Videnskab          AMD   


                                                                                 

                      

                                EDTA

                                                            Forord


EDTA-behandling for hjerte-kredsløbslidelser forårsaget af åreforkalkning skal ses i et historisk perspektiv for at forstå behandlingen i dag. Da EDTA-behandlingen blev introduceret i Danmark i 1986, var en stor del af de behandlingssøgende sukkersygepatienter, der var på venteliste til benamputation på kirurgisk afdeling. På det tidspunkt blev der årligt udført over 1400 benamputationer med en dødelighed på over 30% inden for en måned. Der var derfor et stort behov for at finde en mere effektiv og forebyggende måde at løse dette alvorlige kredsløbs-problem på.


Ved klinisk opfølgning viste korrekt udført EDTA-behandling at overflødiggøre 9 ud af 10 af de amputationer, der var visiteret til operation og dermed også kunne redde adskillige menneskeliv. Vores resultater var i overensstemmelse med en dobbelt-blindet pilot-undersøgelse fra 1990. Imidlertid blev EDTA-behandlingen mødt af udtalt modstand fra specielt karkirurger, der ikke ønskede deres nyetablerede, men ofte kritiserede speciale udsat for en konkurrerende og effektiv medicinsk behandling uden hensyn til patienternes tarv.

 

Patienter med sukkersyge udgjorde den største del af de patienter, der fik amputeret et ben. I 1980'erne var behandlingen af sukkersygepatienter langt mere ukoordineret og mangelfuld end i dag. Hovedårsagen til karkirurgiens dårlige resultater var udover manglende erfaring og rutine den dengang anvendte teknik, thrombendarterectomi, hvor man ikke kun fjernede selve aflukningen eller forsnævringen i karret, men også fjernede hele det inderste lag af pulsåren (endothelet), som vi i dag ved netop beskytter mod tilhæftning af bl.a. blodplader og kolesterol og dermed tendensen til dannelse af blodpropper og forsnævringer.


At karkirurgien fortsat er mærket af dårlig kvalitet/ledelse 40 år senere ses af amputationsskandale i 2022 på de midtjyske hospitaler, der i en årrække førte til omkring 90 unødvendige årlige benamputationer. En af konsekvenserne har været, at den karkirurgiske cheflæge ikke længere skal lede den karkirurgiske afdeling. Skandalen ser ud til at strække sig over en periode på 15 år. Diabetesforeningens skrev i den forbindelse, at (yderligere) 250 årlige benamputationer kunne undgås ved en forbedret forebyggende indsats.


Ballonudvidelser af kranspulsårer blev gennem mange år i USA mødt med slet skjult modstand fra hjertekirurger primært af økonomiske årsager. Hjerte-bypass-operationer var blevet en ny og væsentlig indtægtskilde for amerikanske hjertekirurger og -klinikker. I Danmark var bypass-operationer fortsat i begyndelsesfasen i slutningen af 80'erne og blev foretaget med vekslende succes og ventetider på op mod 1-1½ år. I 1995 blev hjerte-bypass-operationer stoppet af Sundhedsstyrelsen på flere hospitaler pga. for mange komplikationer og dødsfald; på Bispebjerg Hospital døde flere end hver fjerde patient i forbindelse med en bypassoperation.


Karkirurgisk modstand mod EDTA-behandlingen resulterede i en påstået dobbelt-blind, kontrolleret undersøgelse af EDTA-behandlingens effekt på claudicatio intermittens (gangsmerter). Man gik åbenlyst efter at "bevise", at EDTA-behandlingen var uden effekt.


Som en af deltagerne i undersøgelsen, Christian Mouritzen, udtalte til Aarhus Stifstidende 5. oktober 1989:  "Vi tror ikke et klap på, at behandlingen virker mod åreforkalkning". Undersøgelsen burde være stoppet, hvilket så ikke skete, selvom den var i direkte modstrid med de etiske principper for medicinske forsøg pga.  forudindtagede forskere. Desuden havde forsøget et for snævert  patientgrundlag til at man kunne drage en signifikant konklusion (hvad flere karkirurger så alligevel gjorde massivt i dagspressen).

 

Den 31. januar 1995 kunne man i JyllandsPosten læse: "Læger snyder med medicinforsøg" af Hjalmar Færch, der bl.a. skrev: "Mange videnskabelige forsøg med nye behandlingsformer er ikke troværdige. Der snydes rask væk med forsøgene, når læger tester nye lægemidler. Problemet skyldes, at forskerne er forudindtagede. Prof. Peter C. Gøtzsche refererer i en artikel i Ugeskrift for Læger til en engelsk doktordisputats, der bygger på 250 lodtrækningsforsøg, hvor kun 79 havde tilstrækkelig skjult lodtrækning, 21 forsøg var utilstrækkeligt sikrede mod forskernes påvirkning og resten lå i gråzonen. Brud på randomiseringen (lodtrækningen) er velkendt. Der er eksempler på, at forskerne har sprættet lukkede kuverter op eller gennemlyst dem på røntgenafdelingen. Snyderiet opfattes undertiden som en ret uskyldig akademisk leg, men det bliver konsekvenserne ikke mindre af."En anden meget væsentlig hindring for introduktion af EDTA-behandlingen i det offentlige danske behandlingssystem var den voksende uenighed blandt de læger, der gav EDTA-behandling. Uenigheden drejede sig primært om samtidig udøvelse af alternative behandlinger, der fra slutningen af 1980’erne blev mere og mere udbredt blandt de læger, der også gav EDTA-behandling. At EDTA-behandling og alternativ behandling blev givet sideløbende, gav anledning til en udbredt opfattelse af, at EDTA-behandlingen også var en alternativ behandling stik imod fakta, da EDTA-behandlingen var dokumenteret ved adskillige videnskabelige undersøgelser, sidst TACT1, og kun kan administreres af autoriserede læger.


Fra begyndelsen af EDTA-behandlingens introduktion i Danmark i 1986 arbejdede vi i Århus LægeTestCenter på at fremskaffe yderlig videnskabelig dokumentation for behandlingens effekt i form af en kontrolleret dobbelt-blindet undersøgelse. Vi fik bevilget et EU-tilskud på 8 millioner kroner til udførelse af en videnskabelig undersøgelse af EDTA-behandlingen, hvilket kun ville række til en pilot-undersøgelse. Vi samarbejdede om forsøgsprotokol med læger fra USA, England, Holland og Frankrig og havde ligeledes et godt samarbejde om et nyt studie med Hjerteforeningens daværende formand, professor Torsten Toftegård Nielsen samt Hjerteforeningens forskningschef Jørgen Videbæk. Endvidere fik vi aftalt et forstudie vedrørende macula degeneration (nethindeforkalkning) med professor Toke Bek, øjenafdelingen AUH. Vi måtte desværre opgive sidstnævnte projekt, da vi ikke kunne rekruttere tilstrækkelig mange forsøgsdeltagere grundet manglende interesse fra de øvrige og overvejende alternative læger og klinikker.


Professor Martin Rubin var biokemiker og direktør på Georgetown universitetetshospitals kliniske laboratorium frem til 1981 og havde bl.a. udtaget flere patenter på EDTA-forbindelser, heriblandt også Na-EDTA, der anvendes ved behandling af åreforkalkning. Vi benyttede derfor Martin Rubins indgående kendskab til EDTA til vurdering og udarbejdelse af videnskabelig protokol og undersøgelser vedrørende EDTA.


De alternative læger oprettede bl.a. alternative lægeforeninger som Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin (DSOM) (ikke at forveksle med Molekylær Medicin) med hovedvægt på ukonventionelle og kontroversielle behandlingsmetoder med vitaminer og mineraler, kræftbehandling med megadoser C-vitamin, amalgam-kviksølv-afgiftning og afgiftningsbehandling af neurologiske sygdomme som ALS og sclerose. Vitalrådet blev oprettet på initiativ af DSOM og producenter og leverandører af vitaminer, mineraler, andre næringsstoffer og naturlægemidler. Stifteren af DSOM var ligeledes medlem af Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende Alternativ Behandling fra 1996 til 2017. Samtidig var han engageret i det internationale netværk af kolesterolskeptikere ("Jeg kunne ikke drømme om at sænke mit kolesterol". - "Kolesterol er sundt, og det er livsfarligt med for lavt kolesterol") i modstrid med fakta om kolesterol og Sundhedsstyrelsens officielle politik samt til fare for andres helbred. Samme læge underviste på Bioforces Diplomkursus og kurser for praktiserende læger. Han sad i bestyrelsen på Pharma Nord og var tilknyttet andre medicinalvirksomheder som Actavis (senere overtaget af TEVA) og Natur-Drogeriet. Deltog også i DR-programmet Alternativ helbredelse. Den alternative kræftbehandling blev udsat for kritik i Ugeskrift for Læger. Endelig blev hans udokumenterede påstand om, at kosttilskud kan forebygge Covid-19 betegnet som helt sort.


Næsten ½ million danskere lever med hjerte-kredsløbs-lidelse, der er en af de mest almindelige årsager til dødsfald. Over 250.000 danskere har sukkersyge. Op mod 100.000 danskere behandles på sygehus for hjerte-kredsløbs-lidelse hvert år. Behandling af hjerte-kredsløbs-lidelser koster ca. 7 milliarder kr. om året, og der foretages fortsat op mod 1000 benamputationer om året. Ca. 450 børn fødes hvert år med hjerte-lidelse. Se karbase.dk for 2015.


Dødeligheden i forbindelse med hjerte-bypass-operation lå på ca. 2 % samtidig med, at overlevelsen for bypass-opererede sammenlignet med ikke-opererede faldt gradvist til 0 ca. 11 år efter operationen. I løbet af de følgende år indførtes ballon-udvidelser (der havde været boykottet ligesom EDTA-behandlingen af økonomiske årsager) af forsnævringer i karrene både inden for karkirurgien og kardiologien, men var fortsat kun symptombehandling. Kolesterolsænkende midler (statiner) vandt ligeledes efterhånden større indpas i behandlingen af hjerte-kredsløbslidelser.


TACT1 blev afsluttet i 2012 (med 1708 deltagende patienter) og viste, at op til 40 EDTA infusioner sammenlignet med placebo (saltvand) førte til en signifikant reduktion af nye kardiovaskulære hændelser hos patienter, 50 år eller ældre, med tidligere myokardieinfarkt (blodprop i hjertet), som allerede var i gang med evidensbaseret medicinsk behandling.  I undergruppen med diabetes (633 patienter) var resultaterne dramatiske, hvor EDTA-behandling reducerede hjertetilfælde med 51 % og den totale mortalitet med 43 %.


TACT2 er en efterundersøgelse efter TACT1, hvis formål det er at bestemme, om EDTA-behandlingen udsætter tidspunktet for TACT2's primære endepunkter: generel dødelighed, blodprop i hjertet, slagtilfælde, ballonudvidelse, bypass-operation eller indlæggelse med ustabil angina sammenlignet med placebo. TACT2 startede i 2016 og er planlagt til at omfatte 1100 patienter og være færdiggjort juni 2023. TACT2 vil være den endelige videnskabelige dokumentation for EDTA-behandlingens effekt på hjerte-kredsløbslidelser forårsaget af åreforkalkning.


Afgørende hændelser, der har haft betydning for EDTA-behandlingens status.


1847 oprettes den amerikanske lægeforening AMA, American Medical Association


1857 oprettes Den Almindelige Danske Lægeforening DADL.


1893 fremsatte den schweiziske biokemiker Alfred Werner teorien om komplekse bindinger mellem organiske og uorganiske stoffer, f.eks. mellem proteiner og metaller. Alfred Werner fik som den første nobelprisen i uorganisk kemi i 1913.


1901 stiftes Rockefeller Institute for Medical Research, der i 1904 fik sin egen bygning og i 1910 sit eget hospital i New York. Rockefeller Institute og Foundation får sammen med Carnegie Foundation senere afgørende betydning for kommercialiseringen af moderne medicin.


1904 danner den amerikanske lægeforening AMA the Council on Medical Education (CME), hvis formål var at rekonstruere den amerikanske medicinske uddannelse. På flere medicinske skoler kunne man blive læge på to år uden undervisning i anatomi eller andre basale, medicinske fag.


1904 fremstilles giftgassen lewisit af kemikeren Julius Arthur Nieuwland i forbindelse med hans PhD. Lewisit er en arsen-forbindelse og opkaldt efter kemikeren Winford Lee Lewis. USA fremstillede 20.000 tons lewisit, som stort set ikke kom i brug, idet det senere blev erstattet af sennepsgasser.


I 1908 henvendte CME sig til the Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, hvis præsident anbefaler skolemanden Abraham Flexner, hvis bror, Simon Flexner var den første direktør for Rockefeller Foundation.


1910 publiceres Flexner-rapporten (også kaldet Carnegie Foundation Bulletin Number Four) skrevet af Abraham Flexner med støtte af Carnegie Foundation og Rockefeller Foundation. Flexner-rapporten var oprindeligt udarbejdet for at højne standarden i de medicinske skoler og afgrænse forskning og undervisning til at følge videnskabelige protokoller. Flexners arbejde tog afstand fra alle former for behandling som urtemedicin, kiropraktik, naturopati, homøopati og elektroterapi, der ikke var baseret på videnskabelige undersøgelser (evidensbaseret medicin), og som inden 1910 var de mest fremtrædende behandlingsformer. Rapporten medførte, at flertallet af de amerikanske medicinske skoler lukkede pga. svigtende økonomisk grundlag.


Det lykkedes Flexner gennem overbevisende fundraising at skaffe mellem 600 og 700 millioner dollars fra hovedsagligt Rockefeller og Carnegie Foundation, men også JP Morgan og flere andre. Nogle medicinske skoler som John Hopkins, Washington University, Chicago University, Vanderbilt, Yale, Howard og Rochester University modtog disse fonde til at forbedre de fysiske faciliteter og laboratorier og ansætte fuldtids medarbejdere.


1910 etableres den danske sundhedsstyrelse som organ udenfor centraladministrationen.


1920 blev kelat (eng. chelate) af sir Gilbert T. Morgan specifikt defineret som: inkorporeringen af en metalion i en heterocyklisk ringstruktur, dvs. at metalionen bindes fast inde i den omsluttende ringstruktur. Kelat stammer fra det græske ord kela, der betyder krabbeklo. [J. Chem. Soc., 1920, 117, 1456]


1930 blev EDTA første gang fremstillet af kemikeren Ferdinand Munz, der arbejdede for Hochst Farbwerke, et selskab i det senere nazi-styrede og igen senere lukkede I.G. Farben. EDTA var en erstatning for citronsyre, idet man inden for farveindustrien i Tyskland længe havde søgt efter et stof, der kunne binde kalk mere effektivt, således at farvestofferne ikke reagerede med kalk i vandet ved indfarvning af tøj.


1931.  Na-saltet af EDTA fremstilles af Frederic Bersworth, Georgetown University.


1935 patenteres EDTA i Tyskland under navnet Trilon B.


I løbet af 1930'erne fandt EDTA talrige anvendelsesmuligheder inden for industrien; specielt inden for fødevareindustrien viste EDTA sig at være et effektivt konserveringsmiddel. Amerikanere indtager nu i gennemsnit 100 mg EDTA dagligt gennem føden.


1941 patenteres EDTA i USA under betegnelsen Versene, og Kety og Letnoff bruger natriumcitrat til behandling af blyforgiftning.


Under 2. Verdenskrig ledte kemikere ved Oxford Universitet efter en antidot til lewisit, en arsenik-baseret giftgas. Man opdagede herunder, at EDTA var effektiv i behandlingen af blyforgiftning.


1945 introduceres internal mammary artery implantation proceduren af den canadiske kirurg Arthur Vineberg, en forløber for den 22 år senere bypass-operation. Internal mammary artery implantation er dog stadig en vigtig del af bypass-proceduren i dag.


1946 fjernes for første gang forkalket plak på Zürich Universitet.


1947 behandles en patient for nikkel-forgiftning af Charles Geschickter ved Georgetown University Medical Center. Samme år anvendes EDTA til behandling af kalksten i nyrer og blære på Walter Reed Army Hospital.


1951 blev EDTA første gang anvendt til behandling af blyforgiftning efter idé udviklet af biokemikeren Martin Rubin. Da Martin Rubin første gang præsenterede en case story for et publikum af fremtrædende eksperter i blyforgiftning, var det første spørgsmål: "Da det ikke er muligt at fjerne bly fra kroppen, er De så sikker på at de analytiske data er korrekte"?


1951 bliver EDTA verden over herefter brugt som antikoagulationsmiddel in vitro pga den kalkbindende effekt.


Fra 1952 offentliggøres de første behandlingsresultater af åreforkalkning og relaterede lidelser.


1953 anvendes EDTA til behandling af radioaktiv forurening af kroppen.


1954 påviser H. Foreman ved C14, at EDTA udskilles uændret efter indgift. J Lab and Clin Med 43:566 571, 1954. (Ingen skjulte bivrkninger som følge af biokemisk omdannelse j kroppen),


1955 beskriver kardiologen Norman Clarke, M.D., Director of Research, Providence Hospital, Detroit, USA, de første succesfulde behandlinger af patienter med angina pectoris. Som sidegevinst kunne man på røntgenbilleder se reduktion af nyresten.


1955 fremsættes teorier om frie radikaler og cross-linking for første gang.


1956 offentliggør Norman Clarke "The “in vivo” Dissolution of Metastatic Calcium - An Approach to Atherosclerosis". American Journal of Medical Sciences (229) 142-149. Norman Clarke behandler  angina pectoris med EDTA.


1956 offentliggør N. E. Clarke, C. N. Clarke, og R. E. Mosher  “Treatment of angina pectoris with disodium ethylene diamine tetraacetic acid” (Am J Med Sci 232:654 666, Dec 1956), der beskriver behandlingen af 20 patienter med dokumenteret angina pectoris, hvis symptomer mindskedes eller forsvandt samtidig med at EKG abnormiteter i nogle tilfælde forsvandt i løbet af de to års behandlingsforløb.


1957 undersøger S.J. Boyle reduktionen af atherosklerose hos mennesker ved hjælp af EDTA.  Bull Schweiz Akad Med Wess 13:408.


1957 beskriver H.M. Perry hudreaktioner som følge af B-vitamin- og zinkmangel i forbindelse med EDTA-behandling uden tilstrækkelig supplementering.


1960 beskriver H Ray Evers sine erfaringer med 3000 patienter behandlet på privathospital med EDTA for åreforkalkning  (Am J Card 1960:6:233-236).  I sin konklusion skriver han: ”Vi vil helt klart erklære, at det er vores mening at alle patienter med denne lidelse i enhver del af kroppen bør gives en terapeutisk mulighed  før nogen som helst form for karkirurgi foretages.” I en efterfølgende udgivelse om de samme 3000 patienter erklæres: ”Vi finder at i alle tilfælde med angina pectoris havde patienterne ikke brug for vasodilatorer (karudvidende medicin) efter omkring femte infusion og at 90 % med disse problemer i benene gør signifikant fremskridt inklusive at genopnå evnen til at kunne gå lange afstande uden besvær fri for claudicatio intermittens og kliniske tegn på forbedret cirkulation.


1960 oprettes Dansk Cardiologisk Selskab efter at kardiologi blev udskilt fra intern medicin nogle år tidligere.


1960 publicerer N. E. Clarke Sr. en serie på 283 patienter med okklusiv atherosklerotisk vaskulær sygdom behandlet mellem 1956 og 1960, hvor 87 % opnåede forbedring.


1960 rapporterede Meltzer og Kitchell om den positive effekt af behandlingen af hjerte-kar sygdomme i bogen "Metal Binding in Medicine". I en anden artikel "The Treatment of Occlusive Vascular Disease with Disodium Ethylenediamine Tetraacetic Acid (EDTA)" offentliggjort i American Journal of Medical Sciences 239 af N.E. Clarke et al. beskrives den positive effekt af EDTA behandling på karlidelser forårsaget af åreforkalkning.


1961 publicerede Meltzer en artikel om langtidsvirkningen af EDTA i American Journal of Medical Sciences 242, hvor en analyse af artiklen viser en sikker langtidseffekt af EDTA-behandlingen på svært hjertesyge patienter. 


1962 påvises EDTA at fjerne kalk fra atherosklerotiske plaques. Surgery. 1962 Nov;52:793-5. Mobilization of atherosclerotic plaque calcium with EDTA utilizing the isolation-perfusion principle. Wilder LW. PMID: 14000694 [PubMed - indexed for MEDLINE].


1962 dannes Hjerteforeningen, der i dag har godt 117.000 medlemmer.


1963 beskriver hjertelæger hvordan reduktion af spormetaller med EDTA genetablerer den perifere cirkulation hos sukkersygepatienter samtidig med at det reducerer deres insulinbehov. Medical World News 15. marts 1963.

 

1963 offentliggør Meltzer en artikel i American Journal of Cardiology med en fornægtelse af de tidligere offentliggjorte fund. Konklusionen er imidlertid i modstrid til artiklens egne data. Hovedparten af patienterne i artiklen angives at have haft forbedringer efter EDTA-behandlingen, og 18 måneder senere uden yderlig behandling var 46 % af en gruppe på 28 patienter fortsat bedret. Artiklen konkludere fejlagtigt, at eftersom nogle patienter fik forværring efter ophør med EDTA-behandlingen, så virkede behandlingen ikke. I artiklen påstås det endvidere fejlagtigt, at de oprindelige 10 patienter fra artiklen fra 1960 gennemgik flere EDTA-behandlinger, men 3 eller 30% modtog ingen yderlig behandling. Meltzer støttede nu forsøgene med forløberen for vore dages bypass-operation, den såkaldte Arterie Mammaria Interna Bypass, som viste sig at være fuldstændig værdiløs.


1964 beskriver Carlos Lamar 15 diabetes-patienter med perifer vaskulær sygdom (blokerede arterier i benene) og 3 med diabetisk retinopati (arterielidelse i øjets nethinde som følge af diabetes). Alle frembød  dramatiske subjektive og objektive forbedringer og 7 havde efterfølgende permanent nedsat insulinbehov. (Angiology 1964:15:379-394).


1967 udfører Christiaan Bernard den første hjertetransplantation.


1967 beskrev Doolan og Swartz effekten på nyrerne og bemærkede, at EDTA i sig selv ikke har nogen skadevirkning på nyrerne. Toxicology of Applied Pharmacology 10, pp. 481-500.


1967 forsker O. Brucknerova i behandling af okklusive karlidelser og offentliggør nogle af de positive resultater i Chelates in Treatment of Occlusive Atherosclerosis, Internal Medicine 18:729-735, 1972.


1967 udføres den første hjerte-bypass-operation af Rene Favorolo på Cleveland Clinic.


1969 udløb medicinalfirmaet Abbott's patent på EDTA, hvilket fik katastrofale følger for interessen i at forske i effekten af EDTA på hjerte-kar-sygdomme. Uden patentrettigheder får et medicinalfirma ikke mulighed for en fortjeneste, der kan dække udgifterne til forskning.


1969 konstrueres ballon-katederet til intra-vaskuær brug af Thomas Fogarty.


1971 konstrueres den første kommercielle CT-skanner.


1973 beskrev Demopoulos fri radikal patologi i udviklingen af kroniske sygdomme i Federation Proceedings 32;1859-1861. Opdagelsen af fri radikalers betydning for udviklingen af kroniske lidelser som åreforkalkning, kræft- og gigtlidelse m.fl. skulle efterhånden vise sig at være dette århundredes vigtigste og mest betydningsfulde opdagelse indenfor lægevidenskaben overhovedet. Gennem frie radikaler har man i dag opnået en indsigt i udviklingen af vor tids mest almindelige sygdomme og dermed behandlingsmulighed af selve sygdommen og ikke kun dens symptomer.


1973 dannes Academy of Medical Preventics (senere kaldet American College for Advancement in Medicine forkortet til ACAM). Akademiet træner og certificerer læger i administrationen af EDTA, men underviste i stigende grad også i alternativ, integreret og komplementær medicin. Sidstnævnte ansporede også danske læger, der deltog i ACAMs seminarer, til anvendelse af alternative behandlingsformer.


1973 beskrev Demopoulos fri radikal patologi i udviklingen af kroniske sygdomme, herunder åreforkalkning, i Federation Proceedings 32;1859-1861. Frie radikaler indgår først i undervisningen af danske lægestuderende flere år senere.


1975 bekræftede Feldman effektiviteten af EDTA-behandling på angina pectoris. Drug Therapy 1975.3;62.


1976 beskrev Walther Blumer og TH Reich en 90% reduktion i forekomsten af cancer i en gruppe på 59 EDTA-behandlede patienter over en 10-årig periode sammenlignet med 231 kontrol-patienter.


1977 udføres den første koronare ballonoperation af den schweiziske røntgenlæge Andreas Grüntzig.


1978, september, fastslår en rapport fra OTA (Office of Technology Assessment, Congress of United States), at kun 10-20% af alle medicinske procedurer er dokumenterede gennem kontrollerede forsøg. Næsten 75% af de analyserede offentliggjorte artikler fremkom med forkerte eller ubegrundede konklusioner alene som følge af statistiske problemer.


1978 vinder Ray Evers en retssag vedrørende en læges lovlige ret til at bruge et medikament godkendt af FDA (den amerikanske sundhedsstyrelsen) til en specifik tilstand til også at kunne bruges til en anden tilstand.


1980 konstrueres den første kommercielle MRI-skanner.


1981 postulerede JL Sullivan, at forøgede mængder jern i kroppen medvirker til øget dannelse af frie radikaler og atherosklerose, hvilket forklarer den forskel i forekomst og dødelighed mellem kvinder (der mister blod og dermed jern under menstruation) og mænd i samme alder. Dette er bekræftet ved senere undersøgelser.


1981 påviste EW MacDonagh, at EDTA-behandlingen reducerede kolesterolniveauet med 14% over en 4-ugers periode.


1981 udføres den første kombinerede hjerte-lunge-transplantation.


1983 bliver dansk karkirurgi et selvstændigt grenspeciale.


1983-1989 benyttede vestlige lægemiddelkoncerner som Bayer, Hoechst, Novartis og Roche DDR-borgere som forsøgspersoner – uden at de var informeret eller havde givet samtykke. I alt 50 klinikker fik i årene 1983-1989 angiveligt udført i alt 165 kliniske afprøvninger af forskellige slags hjerte- og kredsløbsmedicin samt antidepressiva. Virksomhederne betalte op til 860.000 D-Mark (440.000 Euro) for studierne.  Der Spiegel.


1984 viser en 10-års efterundersøgelse af bypass-opererede patienter, at ud af 132 venegrafter, der var åbne et år efter operation, var kun 50 åbne efter 10 år. Resten var enten lukkede (39) eller forsnævrede (43). I normale kranspulsårer uden grafter var 15 ud af 32 med karsygdom. 15 patienter udviklede ikke nye læsioner mod 67, der gjorde (N Engl J Med 331:1329-1332, 1984).


1984 udtaler FDA administrator Stuart Nightingale ved et AMA representantskabsmøde, Honolulu, Hawaii: "Vi kan ikke standse disse chelation-læger uden jeres hjælp". (J.P. Carter. Racketeering in Medicine, Ch. 7, p. 89, 1992).


1986 beskriver PS Rahko et tilfælde med kardiomyopati (hjertemuskelsvækkelse) som følge af jernophobning, der blev behandlet med desferoxamine, der ligesom EDTA binder jern, med betydelig bedring af hjertets pumpekraft til følge.


1986 EDTA-behandling starter i Danmark


1986 introduceres EDTA-behandlingen i Skandinavien af læge Kurt Christensen. Tidligere var mange danskere rejst til USA for at få EDTA-behandlingen. [”Under studieophold i USA i 1985 møder jeg en dansker, der skulle have den såkaldte buksetransplantation på Rigshospitalet pga. nedsat gangdistance til maksimalt 50 meter, men efter 3 EDTA-behandlinger i Melbourne, Florida, kunne han gå over én kilometer. Da jeg selv havde foretaget benamputationer, var jeg i starten meget skeptisk, men besluttede at besøge den læge, Roger Rogers, hvor han havde fået behandlingen. Jeg boede en uge i Melbourne, hvor jeg dagligt snakkede med Roger og mange af hans patienter, der alle havde opnået imponerende resultater efter EDTA-behandlingen i form af angina pectoris, der var forsvundet; normal eller bedret gangdistance, bedret syn og blodtryk for at nævne nogle eksempler. Samme år deltog jeg i en kongres i Anaheim, Californien, hvor jeg fik den første undervisning i EDTA-behandling. 1986 besøgte jeg en hjertekirurg, van der Schaar i Holland, der var stoppet som hjertekirurg for i stedet at give EDTA-behandling, og december 1986 startede jeg selv EDTA-behandling med en norsk patient som den første. Efter en artikel i Jyllands-Posten 1987 havde vi flere måneders venteliste ofte med patienter, der var opgivet af det offentlige system eller hvor operative indgreb var stillet i udsigt eller holdbarheden af et indgreb kun var kortvarig"].


1987 viser flere danske læger interesse for EDTA-behandlingen efter at de selv havde  observeret drastiske forandringer hos deres patienter efter EDTA-behandling. Nogle af disse læger ønsker selv at foretage EDTA-behandling og henvises til undervisning i ACAM, idet der ikke fandtes nogen speciallægeuddannelse i EDTA-behandling i Danmark. I løbet af et par år gav 12 læger EDTA-behandling i Danmark.


1987, 28. august, afsiger dommer Susan Getzendanner dom over AMAs forsøg på at ødelægge den kiropraktiske profession gennem ”en systematisk, langvarig forseelse med den hensigt at ødelægge en autoriseret profession”. Læger foregav f.eks. at udføre kiropraktik uden at have den nødvendige erfaring.


1987 viser sammenligning mellem medicinsk og kirurgisk behandling (koronar bypass) for ustabil angina pectoris på 468 mænd undersøgt med røntgen-kontrast ingen forskel ved 2-års follow-up. Dog havde gruppen af patienter med nedsat hjerte-pumpekraft en signifikant bedre 2-års overlevelse efter bypass. (N Engl J Med 1987;316(16):977-984).


1988, 1. februar, er lægeforeningens etiske råd af den opfattelse, at EDTA-behandlingen IKKE hjælper den syge til at genvinde sit helbred og bruger Ugeskrift for Læger til at udtale sig mod behandlingen, og skriver uden dokumentation af nogen art bl.a. at det ikke kan udelukkes, at EDTA-behandlingen kan svække patientens psykiske eller fysiske modstandskraft og at behandlingen indebærer risiko for afkalkning af knogler (påstande fremsat i modstrid med det faktum, at mange patienter havde undgået benamputation eller hjerte-bypass-operation som følge af behandlingen samt at EDTA-behandling ren faktisk øger kalkindholdet i knoglerne). Andre læger advares mod at henvise patienter til EDTA-behandlingen.


1988, 8. september, holder læge Kurt Christensen foredrag om EDTA-behandling for 42 læger i Lægekredsforeningens lokaler i Vejle.


1988 publicerede Efrain Olszewer og James P. Carter resultaterne af en 28 måneders retrospektiv analyse af 2,870 patienter med dokumenteret atherosklerose og andre degenerative, aldersrelaterede sygdomme behandlet med EDTA. Analysen viste forbedring hos 76.9% og god forbedring hos 17% af patienterne med iskæmisk kranspulsårelidelse (93,9%), markant forbedring hos 91% og god forbedring hos 8 % af patienterne med perifer vaskulær lidelse (claudicatio intermittens); og markant forbedring hos 24 % og god forbedring hos 30 % af patienter med cerebrovaskulære (hjerne-kar) og andre degenerative cerebrale lidelser. Omkring 90 % af patienterne viste god til udmærket forbedring målt ved relevant gangdistance, EKG og ultralyd.


1988 beskriver AMA, den amerikanske lægeforening, i eget tidsskrift, JAMA, at mindst 44 % af alle hjerte bypass-operationer udføres uden gyldig indikation (JAMA 1988;260:505-509).


1988 påbegyndes intravaskulær stent-implantation - der øger holdbarheden efter ballonudvidelse.


1988 indleder to læger, der begge i en relativ kort periode havde givet EDTA-behandling, et samarbejde med danske karkirurger og udleverer i modstrid med intern aftale protokollen for EDTA-behandlingen til forsker bag en karkirurgisk undersøgelse trods nogle karkirurgers åbenlyse modvilje mod EDTA-behandlingen: Århus Stiftstidende 5. oktober 1989: "Læger undersøger medicin som de selv anser for fup. Vi tror ikke et klap på at det hjælper" udtaler overlæge Christian Mouritzen, en af deltagerne i forsøget. Det blev ved en senere undersøgelse offentliggjort i 1999 dokumenteret, at karkirurgerne IKKE havde anvendt EDTA efter anbefalet forskrift i deres forsøg. Dette manipulerede forsøg viser sig at få katastrofale konsekvenser for patienters mulighed for at opnå tilskud til behandlingen. Et forsøg foretaget af læger med en så klar negativ holdning til EDTA-behandlingen burde aldrig have været tilladt af etiske årsager. 


1989, 6. april. Steinberg et al. skriver i N Eng J Med: Iltning af kolesterol (til LDL-kolesterol) er absolut afhængig af lave koncentrationer af kobber og jern og hæmmes derfor fuldstændigt af ethylendiamintetraacetic acid (EDTA).


1989 Deltagelse i EDTA-workshop i San Francisco en måned efter det store ordskælv i San Francisco.


1989 støtter Hjerteforeningen den danske manipulerede karkirurgiske undersøgelse med 250.000 kr.


1989, 25. november. Stiftende generalforsamling for en EDTA-patientforening i samarbejde med Jørn Carøe, Silkeborg.


1989, 1. november. ACAM-kongres på Aladdin Hotel, Las Vegas.


1990, 24. januar. Modstandere af EDTA-behandlingen (specielt karkirurger og enkelte hjertelæger) skiftes til at udstille deres manglende viden om EDTA-behandlingen og holdninger imod, som Christian Mourizen udtrykker det: "Til næste år vil vi med stor vægt kunne sige, at EDTA absolut ikke er en mulighed." "Beviset" skulle senere vise sig at være en manipuleret undersøgelse, hvis resultat var givet på forhånd (foretaget af forudintagede forskere).


1990 offentliggøres en amerikansk dobbelt-blind undersøgelse, der påviser en markant forbedring hos patienter med claudicatio intermittens ("rygerben"), der modtog EDTA-behandling og ingen ændring hos de patienter, der fik saltvand som placebo [Olszewer E 1990]. 


1990. Den første hjertetransplantation udføres i Danmark.


1990. Det negative "resultat" af den karkirurgiske undersøgelse offentliggøres massivt og ukritisk i dagspressen via nyhedsbureauet Ritzaus Bureau (RB) flere måneder inden undersøgelsen er færdig og offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift. Den efterfølgende månedlange negative presseomtale medførte, at flere klinikker, der tilbød EDTA-behandling, måtte lukke og at læger, der fortsat tilbød EDTA-behandling, efterhånden overvejende gav alternative behandlinger som bl.a. kviksølvafgiftning, kostvejledning efter blodtype, alternativ kræftbehandling m.fl. Sammenblandingen af alternative behandlinger og EDTA-behandlingen var og er medvirkende til, at EDTA-behandlingen af mange læger blev betragtet som en uvirksom, alternativ behandling, selvom EDTA-behandlingen er en ren medicinsk behandling. Lægeligt set er definitionen på alternativ behandling en behandlingsform, der ikke er videnskabeligt dokumenteret. EDTA-behandling blev derfor gradvist sidestillet med alternativ behandling, og derfor nærmest opfattet som virkningsløs godt hjulpet på vej af en massiv, negativ propaganda. 


1990. ACAM-kongres på Stardust Hotel i Las Vegas med 1.552 værelser og næsten 8.000 m2 casino i stueplan. Hotellet lukkede i 2006.


1991, 11. februar, Nyhedsinformation for Social- og Sundhedssektor: Hjerteforeningen undrer sig over, at karkirurgerne offentliggør resultatet af deres EDTA-undersøgelse før koderne er brudt og undersøgelsen er offentliggjort i et lægevidenskabeligt tidsskrift.


1991, marts. Kurt Christensen holder foredrag i Paris for 125 læger fra forskellige EU-lande interesseret i EDTA-behandling. Kun ganske få læger fra Europa er medlemmer af ACAM, den amerikanske lægeforening, der underviser og eksaminerer i EDTA-behandling. Der er imidlertid stærk modstand fra flertallet af danske EDTA-læger mod dannelsen af en europæisk pendant til ACAM,  EUCAM. Med EUCAM ville der bl.a. være langt større muligheder for at søge EU-støtte til en videnskabelig undersøgelse af EDTA-behandlingen


1991, 17. april, Aarhus Stiftstidende. Hovedmanden bag den karkirurgiske saltvandsundersøgelse, Rolf Jelnes, udtrykker det klart: "Saltvand er lige så godt som medicin. (EDTA)" Eller omskrevet: "Saltvand er lige så godt som saltvand."


Hvad var problemet med den karkirurgiske undersøgelse, som var uden effekt på patienter med claudicatio intermittens?


Ved den EDTA-behandling, der gives verden over mod hjerte-kredsløbs-lidelser forårsaget af åreforkalkning anvendes NaEDTA, der effektivt binde calcium og andre metaller i kroppen. I den karkirurgiske undersøgelse (se side 32 af  protokollen) anvendte man CaNaEDTA, der allerede var mættet med calcium (Ca), og derfor ikke kunne binde kalk i karvæggen. CaNaEDTA anvendes bl.a. i behandling af blyforgiftning. Valget af CaNaEDTA var bevidst med sikkerhed for at kunne bevise, at "saltvand er lige så godt som EDTA". Lille ændring i et lille molekyle med en stor effekt på virkningen.


1991, 15. maj. ACAM-kongres på Peabody Hotel, Memphis.

 

1991, juni. Hjerteforeningen udgiver brochuren "EDTA og kredsløbssygdomme", som advarer patienter mod EDTA-behandlingen. Hjerteforeningen styres fagligt og politisk af hjertelæger.


1991, 13. september. Hjerteforeningen stævnes af EDTA-patientforeningen.


1992, maj. ACAM-kongres i Dallas med deltagelse af Linus Pauling, dobbelt nobelpristager.


1992, 25. juni. Læge Niels Herz skriver om bogen "Spis efter din blodtype" i Ude og Hjemme bl.a.: Bogen er nærmest overfyldt med absurde, udokumenterede påstande. De leveres i en pseudovidenskabelig indpakning, som det er nærmest umulig for ikke-fagfolk at gennemskue, navnlig da en dansk læge i forordet roser bogen fuldkommen uhæmmet.


1992. Hjerteforeningen får 500.000 kr. fra Dragsbæk Margarinefabrik. Margarine indeholdt på det tidspunkt store mængder af det sundhedsskadelige transfedtsyre, der specielt øgede risikoen for hjerte-kredsløbslidelser. Maximumgrænsen for transfedtsyrer blev sat til 2 % fra 1. januar 2004.


1992, 1. september, Ugeskrift for Læger. I artiklen Hjerterytmeforstyrrelse ved kalium- og magnesiummangel beskrives magnesiummangel som en hyppig årsag til hjerterytmeforstyrrelser (arrytmier), men det er især den intracellulære  koncentration, der ikke kan måles ved en blodprøve, der har betydning ved arrytmier. Da muskelbiopsi til måling af den intracellulære koncentration af magnesium er for omstændelig, behandles arrytmier forårsaget af magnesiummangel ikke med magnesium, men med patenteret rytmedæmpende medicin.


1992, 7. september, Ugeskrift for Læger. Sundhedsstyrelsen støtter udfaldet af den karkirurgiske undersøgelse trods ovennævnte misforhold som et for lille antal forsøgspersoner og forudindtaget hos foskerne.


1992. Professor James Carter skriver i sin bog Racketeering in Medicine: En læge, der introducerer en ny og utraditionel behandling bliver ofte mål for lægelige etiske regler og økonomiske sanktioner Dette er specielt sandt, hvis en ny behandling som EDTA-behandlingen 1) involverer et væsentligt skift i videnskabelig metode og 2) hvis accepteringen af den nye behandling på en eller anden måde implicerer, at igangværende medicinske/kirurgiske behandlinger er utilstrækkelige eller 3) hvis den nye behandling truer den økonomiske situation hos magtfulde og veletablerede grene af den medicinske profession.


1993, 30. april. I Børsens Nyhedsmagasin oplyses det, at der hvert år opereres omkring 1500 danskere for blodprop i hjertet og at der hvert år dør 16-17.000 af blodprop i hjertet. Hertil kommer der næsten 10.000, der dør af hjertestop eller hjerneblødning. 3000 af blodprop-dødsfaldene rammer personer under 65 år. Til sammenligning dør omkring 5000 af kræft. Hjerteforeningen informationschef Steen M. Andersen oplyser, at blodårerne hos ca. en trediedel af de ballon-opererede er lukket igen efter et halvt år. De gennemsnitlige ventetider til hjerteoperation ligger på 8-16 måneder.


1993 udkommer den første bog i Danmark om EDTA-behandlingen: EDTA eller By-Pass ved Kurt Christensen, ISBN 8798441701, 9788798441700.


1993, 4. november. ACAM-kongres i Anaheim.


1993. Direktøren for den farmaceutiske afdeling i det italienske sundhedsministerium, lægen Duilio  Poggiolini, arresteres anklaget for forfalskning og bestikkelse, der tilskyndede  godkendelsen af ubrugelige lægemidler. I 2012 idømtes han en bøde på 5,164,569 euro. Skandalen involverede den daværende sundhedsminister,  lægen Francesco De Lorenzo, der sørgede for, at lægemiddelfirmaerne betalte bestikkelse for at få deres medicin godkendt og solgt til "passende " priser.


1994, 13. januar. Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afviser klage over, at der i den karkirurgiske EDTA-undersøgelse burde have været forskel på svie ved infusionsstedet pga manglende tilsætning af magnesium med, at der ikke tidligere er foretaget lignende forsøg. Klage over, at man foretog kontrolanalyse på EDTA-øjendråber og ikke de EDTA-blandinger, der indgik i forsøget, negligeres fuldstændigt. UVVU anerkender, at der ikke er sikret en blindet efterkontrol og beregning af resultaterne, idet blindingen blev ophævet for tidligt. UVVU burde nedlægges, for nogle år senere efter at flere retssager viser det sig tydeligt, at der var noget helt galt med UVVU, alene selve definitionen af videnskabelig uredelighed var uklar.


1994. Alle karkirurgiske indgreb i Danmark foretages nu på karkirurgiske specialafdelinger mod tidligere på kirurgisk-karkirurgiske afdelinger.


1994. I en undersøgelse med 2.649 patienter, hvor halvdelen gennemgik en bypass-operation og den anden halvdel fik medicinsk behandling for angina pectoris forårsaget af koronar hjertesygdom konstaterede man en dødelighed på 3-5 % som umiddelbar følgevirkning af bypass-operation. Kirurgi nedsatte ikke risikoen for at dø før efter det andet år. Efter 5. år var 15,5 % af de medicinsk behandlede patienter døde mod 10,2 % af de bypass-opererede. Efter 12 år var dødeligheden ens i de to grupper, formentlig pga. tilstoppede eller bristede venegrafter. (Lancet 1994:334:563-570).


1994, november, Paris. Lægekongres om EDTA-behandling, hvor der planlægges senere forskningsrelateret møde med læger fra Danmark, England, Frankrig, Holland og Tyskland vedr. en europæisk EDTA-undersøgelse.


1994, december. Vi får udarbejdet en EU-ansøgning om tilskud til europæisk EDTA-undersøgelse i henhold til BIOMED 2-programmet. Vi får senere bevilget 8 millioner kroner til dette formål.


1995, 31. januar. JyllandsPosten: Læger snyder med medicinforsøg  af Hjalmar Færch, der bl.a. skrev: "Mange videnskabelige forsøg med nye behandlingsformer er ikke troværdige. Der snydes rask væk med forsøgene, når læger tester nye lægemidler. Problemet skyldes, at forskerne er forudindtagede. Peter C. Gøtzsche  refererer i en artikel i Ugeskrift for Læger til en engelsk doktordisputats, der bygger på 250 lodtrækningsforsøg, hvor kun 79 havde tilstrækkelig skjult lodtrækning, 21 forsøg var utilstrækkeligt sikrede mod forskernes påvirkning og resten lå i gråzonen. Brud på randomiseringen (lodtrækningen) er velkendt. Der er eksempler på, at forskerne har sprættet lukkede kuverter op eller gennemlyst dem på røntgenafdelingen. Snyderiet opfattes undertiden som en ret uskyldig akademisk leg, men det bliver konsekvenserne ikke mindre af."


1995, februar. Artikel i MD Magazine beskriver, at mange bypass-operationer er fuldstændig nyttesløse ifølge adskillige videnskabelige undersøgelser. Kun i tilfælde af aflukning af venstre kranspulsåre ledsaget af hjertesvigt redder bypass liv eller forebygger blodprop. Patienter med kranspulsårelidelse behandlet uden kirurgi har samme overlevelsesgrad som opererede med bypass.


1995, 14-15. januar, Århus. Kongres med deltagelse af læger fra flere europæiske lande. Samtidig med planlægningen af en europæisk EDTA-lægeforening, en pendant til ACAM, kaldet EUCAM, planlægger flere alternative danske EDTA-læger dannelsen af en skandinavisk lægeforening, SBCT, der afveg betydeligt fra EDTA-princippet om medicinsk behandling ved at acceptere alternative behandlinger som højdosis C-vitamin-drop mod kræft, kviksølvafgiftning og andre.


1995, JP 12. november: Sundhedsstyrelsen standser akutte hjerte-bypass-operationer på Bispebjerg Hospital fordi mere end en fjerdedel af de opererede  døde. Tidligere havde Sundhedsstyrelsen stoppet samtlige hjerteoperationer på privathospitalet Hamlet i København, fordi 5 procent af de opererede døde, og 10 patienter havde alvorlige komplikationer efter operationen.


1996. Flere alternative læger, der også tilbyder patienter EDTA-behandling, anvender Dimaval for kviksølvforgiftning (micromercuralisme) selvom Dimaval ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er godkendt til anvendelse i Danmark og ingen danske læger har fået tilladelse til at anvende Dimaval. Loven omgås ved at lade patienterne selv købe Dimaval i Tyskland og medbringe det til klinikken. Sundhedsstyrelsen oplyser endvidere, at der er indgivet flere indberetninger om formodede bivirkninger efter Dimavalindgift, men styrelsen foretager sig ikke noget i den anledning. Se endvidere 2005, klage over alternativ EDTA-læges . . .


1999, juli. EDTA chelation therapy : an ethical problem af Kurt Christensen og Dorit Theilade offentliggøres i det internationale anerkendte lægetidsskrift Medical Hypotheses. Denne dobbelt-blindede, kontrollerede undersøgelse dokumenterer, at der ikke har været anvendt en korrekt protokol for EDTA-behandling i den karkirurgiske undersøgelse. Karkirurgerne havde valgt ikke at tilsætte magnesium, men EDTA uden magnesium giver anledning til kraftig svie ved infusionsstedet. I den karkirurgiske undersøgelse var der ingen forskel på svie i saltvandsgruppen og den såkaldte EDTA-gruppe, hvor 9 ud af 10 i vores undersøgelse fik svie, i nogle tilfælde så kraftig, at infusionen måtte afbrydes efter få minutter. Vores undersøgelse var en nøjagtig gentagelse af den karkirurgiske fremgangsmåde ifølge deres protokol, som derfor ikke blev fulgt i deres forsøg. Se i øvrigt 1995, 31. januar.


1999. F. Hoffmann-La Roche Ltd blev dømt skyldig i ulovlig karteldannelse og idømt en bøde på 500 millioner dollars, datidens største bøde. Ved samme lejlighed blev BASF idømt en bøde på 225 millioner dollars.


2001, 10. september. The Guardian.  Lancet, New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association og 10 andre store tidsskrifter anklager druggiganterne for at bruge deres penge eller true med at fjerne dem for at binde akademiske forskere med kontrakter, så de er ude af stand til at rapportere frit og sandfærdigt om resultaterne af de videnskabelige undersøgelser. Resultaterne kan blive begravet i stedet for offentliggjorte, hvis de ikke svarer til sponsorernes forventninger. Det er også forræderi mod patienter, der accepterede at deltage i hvad de troede var forskning for at finde ny og bedre behandling for sygdom.


2002, 5. december. Møde på Skejby Sygehus mellem læge Kurt Christensen, professor Torsten Toftegaard Nielsen og overlæge Jørgen Videbæk, forskningschef i Hjerteforeningen, om mulighederne for finansiering og opstart af dansk EDTA-undersøgelse. Efterfølgende adskillige møder med Torsten Toftegaard Nielsen om mulighederne for etablering af videnskabelige undersøgelser af EDTAs indvirkning på hjerte-kredsløbslidelser. Da TACT-undersøgelsen igangsættes findes der dog ikke længere  grundlag for en dansk undersøgelse.


2002, 11. december. En gruppe alternative EDTA-læger organiseret i Scandinavian Board of Chelation Therapy (SBCT) taber en Højesteretssag, hvor SBCT havde nedlagt påstande om mortifikation af negative udtalelser, som 2 læger havde fremsat i forbindelse med den karkirurgiske undersøgelse. 


2002. National Heart Lung and Blood Institute bevilger 30 millioner dollar til den første større videnskabelige undersøgelse af virkningen af EDTA på kranspulsårelidelse (TACT). TACT er en forkortelse af Trial to Assess Chelation Therapy (videnskabeligt forsøg til vurdering af Chelation Therapy).


2003. TACT starter med rekruttering af patienter.


2004, 22. November, Ugeskrift for Læger. Som led i kampagnen mod EDTA-behandling skriver Torben V. Schroeder, speciallæge i karkirurgi, i sin rolle som videnskabelig redaktør af Ugeskriftet: Danske læger er bl.a. gennem Ugeskrift for Læger blevet informeret om, at EDTA-behandling af hjerte-kar-sygdom ikke er bedre end placebo og er forbundet med betydelige udgifter for patienterne og derfor må anses for obsolet. Dette er manipulerende og usandt, da der henvises til en (manipuleret) karkirurgisk undersøgelse med for få patienter til at drage en endelig konklusion. Den karkirurgiske undersøgelse blev beskrevet som at sætte ulve til at vogte får og er bl.a. beskrevet under 1994 i sagen om UVVU.


2005. Klage over alternativ EDTA-læges undersøgelse og behandling for toksisk metalsyndrom (micromercuralisme) ved Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn. Patienten havde fået målt behandlingskrævende kviksølvmængder ved en såkaldt DMPS-mobilisationstest hos lægen, men blodprøve ved andet laboratorium viste ikke forhøjede værdier af kviksølv. Patienten blev ordineret behandling med intravenøs C-vitamin, Dimaval samt udskiftning af amalgamfyldninger.


2005. En undersøgelse dokumenterer en langvarig antioxidant-effekt af EDTA-behandlingen. En time efter infusion af EDTA med 5 gram vitamin C påvistes en højest signifikant prooxidant effekt på lipider, proteiner og DNA i forbindelse med nedsat aktivitet af de frie antioxidanter glutathion peroxidase og superoxid dismutase. Efter 16 EDTA-behandlinger påvistes en langvarig antioxidanteffekt uden tilsætning af vitamin C eller andre næringsstoffer. En prooxidant effekt betegner iltningsskader som f.eks. forharskning af fedtvæv. [Hininger I 2005].

2005. Hjerteforeningen meddeler, at 30.000 mennesker vil dø inden for 10 år, hvis ikke yderlig 900.000 blev behandlet med kolesterolsænkende lægemidler. (Rathje M. Hjerteforeningen skræmmer danskerne. TV2 News 20. april 2012).


2006, 16. oktober. Læge Anders Tuxen skriver i Ugeskrift for læger om bogen Sund Skepsis:

Ti danske læger er blevet bedt om at præsentere deres subjektive holdninger og overbevisninger vedrørende forskellige medicinske emner: Claus Hancke, antibiotika; Birgit Aalborg Funch, p-piller; Per Bennicke, mælk; Uffe Ravnskov, statiner; Eddie Jalving, vaccinationer; Elsebeth Lægaard, kunstige sødemidler; Carsten Vagn-Hansen, mikrobølger; Henrik Westergaard gensplejsning; Bruce Philip Kyle, amalgam og Palle Gad, brobygning. Det er påfaldende, hvor mange af disse læger der er videreuddannet inden for antroposofi, homøopati og kinesisk medicin (akupunktur). Nedenfor er citeret forskellige påstande fra artiklerne:

»Skal billedet (vedrørende brug af antibiotika) vendes, skal der et større arbejde til med at styrke organerne og dermed at rense systemet for al den gamle medicin og gamle affaldsprodukter« (side 23).

»I gamle dage var det ganske få par, der ikke kunne få børn« (side 33).

»Skal du endelig benytte dig af mælkeprodukter i din kost, brug da økologiske og uhomogeniserede« (side 45).

»Hvis feberen behøver at sænkes, kan man på større børn give citronomslag på læggene, men kun hvis barnet har varme hænder og fødder!« (side 61).

»Dernæst [om mikrobølger] kan vi forsøge at undgå at udsætte os selv for større mængder elektromagnetisk stråling. For eksempel ved at lade være med at bruge mikrobølgeovne og ved at holde så stor afstand som muligt til de elektriske apparater, vi bruger« (side 85).

»En gennemsnitsamalgamfyldning med et overfladeareal på 0,4 kvadratcentimeter er beregnet til at frigive 15 mikrogram kviksølv om dagen« (side 96).

Kommentar: Efter 1.000 dage (ca. tre år) må der have været afgivet 15 milligram kviksølv. Så kan der ikke være meget tilbage af den fyldning. Alligevel holder disse fyldninger erfaringsmæssigt i decennier.

Frarådes lægfolk (patienter) - vil blot medføre endeløse diskussioner. Tilrådes fagfolk med sund skepsis - til stor forundring over, hvad veluddannede kolleger dog mener og påstår. Tror de mon virkelig selv på det, de skriver?

Anders Tuxen


2008. Til fest med hjertelægerne. Den 29. marts 2008 købte den 61-årige Jan Kyst Madsen, der var ledende overlæge på hjerteafdelingen på Gentofte sygehus indtil 2012 og ihærdig modstander af EDTA-behandlingen, f.eks. en kulfarvet Montana-reol med indbygget køleskab til 13.000 kr. i designbutikken Bo-Tikken i Hellerup, hvor han selv bor. Det usædvanlige hospitalsudstyr blev betalt med penge fra den forskningskonto, som han selv havde ansvaret for. I april 2008 havde Jan Kyst Madsen betalt 3.217,50 kr. for mad og drikke i forbindelse med ansattes deltagelse i Berlin Marathon. Fra Jan Kyst Madsens forskningskonto blev der i juni 2009 overført penge til maratonløbet og ekviperingen af sygeplejersker fra hjerteafdelingen på Gentofte Hospital. Et Pioneer-anlæg købt hos AV-Connection i Skanderborg til 3.009 kr. inklusive forsendelse blev ligeledes betalt med midler fra Jan Kyst Madsens forskningskonto. Jan Kyst Madsen anviste desuden forskningsmidler til en kollegas private forbrug, som det fremgik af JyllandsPostens afsløringer af hjertelægers misbrug af forskningsmidler.


2008. Ugeskrift for Læger. 25. januar 2008 og 22. februar 2008. Livstruende hyponatriæmi og alternativ behandling. Højdosis C-vitamin og kræftbehandling.


2009. Jerns afgørende betydning som oxidant for hjerte-kredsløbslidelser forårsaget af åreforkalkning, sukkersyge, Alzheimer, Parkinson og andre sygdomme beskrives i omfattende videnskabelig artikel [Kell DB 2009].


2009. Flere videnskabelige undersøgelser påviser, at der ikke bør tilsættes C-vitamin til EDTA og at C-vitamin indgivet i store doser øger dannelsen af frie radikaler [Roussel AM 2009].2010. Danske kostråd farligere end fedt og flæskesteg. Gennem årtier havde kosteksperter, hjertelæger og andre advaret mod fedt og kolesterol som en af hovedårsagerne til åreforkalkning i modstrid med fakta dokumenteret ved en meget stor metaanalyse omfattende over 347.747 personer, der frikender fedt og til dels kolesterol og påviser, at synderen derimod er kulhydrater (hvilket i de følgende år giver anledning til øget strid mellem kosteksperter). Am J Clin Nutr.


2010. Statens Serum Institut tjener millioner på at anbefale vaccinationer og sælger samtidig vacciner for en milliard kroner.


2011. Tobaksindustrien skjulte i mange år de vanedannende og dødelige følgevirkninger ved rygning og kompenserede det faldende salg i de vestlige lande ved at øge salget i Afrika, Mellem-østen og Asien, hvilket i tidsskriftet Lancet blev beskrevet som salg af vanedannende og dødelige produkter, utvivlsomt den mest grusomme og korrupte forretningsmodel menneskeheden kunne have opfundet.


2012. Første fremlæggelse af resultaterne for TACT ved American Heart Association 2012 Scientific Sessions i Los Angeles, CA. Man fandt en gennemsnitlig reduktion af endepunkterne (dødsfald, hjerteanfald, slagtilfælde, indlæggelse til revaskularisering (åbning) af kranspulsårer) og angina pectoris på 18 %. Hos sukkersygepatienter var resultaterne endnu mere udtalte med 41 % reduceret risiko og 43 % reduktion i dødsfald.


2012. En Cochrane-oversigt, som i alt omfattede tusindvis af individuelle forsøg fandt, at industrisponsorerede sammenlignet med ikke-industrisponsorerede forsøg alt for ofte var gunstigere, både med hensyn til gavnlige og skadelige virkninger og selve konklusionen.


2012, 4. april. Ugeskrift for læger. EU-Kommissionen vil tillade medicinalindustrien at henvende sig direkte til forbrugerne med information om receptpligtige lægemidler med mulighed for medicinalindustrien at øge presset for, at det bliver tilladt at reklamere for receptpligtig medicin. Reklamepåvirkningen kan derfor blive afgørende for samtalen mellem læge og patient, men ofte er den bedste behandling ikke medicin, og er medicin nødvendigt, er det ikke sikkert, at det netop er det lægemiddel, der omtales i reklamen. Endelig kan direkte henvendelser til borgerne føre til sygeliggørelse af raske mennesker, og øge efterspørgslen efter bestemte (nye og dyre) præparater, som patienterne ikke har brug for.


2013, december. Hjerteforeningens tidligere formand gennem mange år, Peter Clemmensen, fyres efter at have svindlet med ½ million kroner i forskningsmidler.


2013-2015. Novo-Nordisk har i denne periode udbetalt 55,8 millioner dollars til 90.754 franske læger.


2016. TACT 2 begynder at rekruttere 1200 patienter til en ny videnskabelig undersøgelse af EDTA-behandling, og det forventes at hvis denne undersøgelse viser samme positive resultat som TACT 1, vil EDTA-behandling blive en del af det offentliges tilbud til behandling af hjerte-kredsløbslidelser. TACT 2 forventes færdig 2024.


2016, 16. juni. Ældre propper sig med potentielt farlig eller virkningsløs medicin. DR Nyheder.


2019. Neurodegenerative sygdomme kam forårsages af 21 forskellige metaller, der anses for toksiske: Aluminium (Al), antimon (Sb), arsen (As), barium (Ba), beryllium (Be), bismuth (Bi), cadmium (Cd), cesium (Cs), gadolinium (Gd), bly (Pb), kviksølv (Hg), nikkel (Ni), palladium (Pd), platin (Pt), tellurium (Te), thallium (Tl), thorium (Th), tin (Sn), titanium (Ti), tungsten (W), and uran (U). EDTA-behandling har vist sig at være effektiv i behandlingen af neurodegenerative lidelser. 2019 Mar; 20(5): 1019.


2023, 12. juni. Ifølge den American Heart Association, AHA, er der stigende dokumentation for en ny type risikofaktorer for hjerte-kredsløbslidelser i form af kronisk miljømæssig udsættelse for bly, kadmium og arsenik. Faktisk har et amerikansk, epidemiologisk studie påvist, at udsættelse for bly i USA alene har kunnet relateres til mere end 450.000 dødsfald årligt.